Saint-Malo-des-Trois-Fontaines - Restaurant & take-away